Th tng d cc s kin thc y hp tc kinh t Vit-Thi

Posted: December 21, 2014 at 1:46 am


without comments

Ngy 20/12, bn l Hi ngh Thng nh Hp tc Tiu vng Mekong m rng (GMS) ln th 5, ti th Bangkok, Thi Lan, Th tng Nguyn Tn Dng d l khai trng Hng hng khng Lin doanh Thai Vietjet; tip cc tp on kinh t ln ca Thi Lan.

Th tng Nguyn Tn Dng tham d l ra mt, trao chng ch nh khai thc hng khng ca Thi Lan cho lin doanh Thai Vietjet v ct bng khai khai trng hng hng khng Thai VietJet. S kin nh du s kt ni gia hai nn kinh t v mi quan h kinh t, thng mi, du lch ngy cng pht trin mnh m gia Vit Nam v Thi Lan.

Thai Vietjet l hng hng khng lin doanh gia Kan Air (Thi Lan), s hu 51% vn lin doanh v VietJet Air (Vit Nam) nm 49% vn.

Thai Vietjet s khai thc cc ng bay ni a Thi Lan, cng nh cc ng bay quc t t Thi Lan ti cc im n trong khu vc nh Myanmar, Lo v Campuchia, m rng thm mng bay t Vit Nam ang c khai thc bi Hng hng khng Vietjet.

Bn cnh , Th tng Nguyn Tn Dng tip Ch tch Tp on Du kh Thi Lan (PTT) Piyasvasti Amrannand; Ch tch Hi ng Qun tr Tp on Amata Vikrom Kromadit v lnh o Tp on Central Group.

Ti cc cuc tip, Ch tch Tp on PTT bo co vi Th tng v cc bc tin hnh D n u t T hp lc ha du Nhn Hi c cng sut 20 triu tn du th/nm c s vn u t khong 22 t USD ti tnh Bnh nh.

Ngoi d n ny, Tp on PTT cng by t nh tham gia mua c phn cc l thm d khai thc du kh ti thm lc a Vit Nam v mong mun tham gia u t nng cp Sn bay Ph Ct, Bnh nh thnh cng hng khng quc t nhm to thm li th cho D n t hp lc ha du v cc d n khc u t vo Khu kinh t Nhn Hi.

i vi tp on Amata, mt tp on c 20 nm u t thnh cng cc khu cng nghip ti Vit Nam, Ch tch Hi ng Qun tr Tp on Amata Vikrom Kromadit by t nh u t 5 t USD vo d n Thnh ph Tng lai ti tnh Qung Ninh.

D n ny c din tch s dng t 6.400 ha, 300 nghn lao ng v nh u t s xy dng mt t hp bao gm khu cng nghip, logistics, nghin cu khoa hc, gio dc v trin lm quc t.

Amata cng by t nh u t xy dng mt khu cng nghip ln ti tnh Bnh nh. i vi Central Group, tp on ny cng mong mun hp tc vi Vit Nam trong sn xut, ch bin v phn phi ton cu cc sn phm c ch bin t ngun nguyn liu nng sn, thy sn nh go gia sc, gia cm, tm v c da trn ca Vit Nam.

See the rest here:
Th tng d cc s kin thc y hp tc kinh t Vit-Thi

Related Post

Written by simmons |

December 21st, 2014 at 1:46 am

Posted in Thai Chi