Qu ETF liu c nh k vng?

Posted: December 29, 2014 at 10:48 pm


without comments

Lao ng Qu ETF liu c nh k vng?

Mi y, S GDCK H Ni cho nim yt 10.100.000 chng ch qu ETF SSIAM-HNX30 (m chng khon E1SSHN30) ca Cty TNHH Qun l qu SSI, tng ng gi tr 101 t ng. E1SSHN30 l chng ch qu ETF u tin m phng theo ch s HNX30 vi gi tr pht hnh 101 t ng, mnh gi 10.000 ng/chng ch qu. Vi vic gi ETF SSIAM HNX30, nh u t c c hi u t vo r c phiu HNX30 r c phiu mang tnh i din cho ton b cc c phiu nim yt trn S GDCK H Ni. Ngoi Qu ETF SSIAM HNX30, SSIAM ang qun l 4 qu v 1 danh mc u t.

Nh vy, trong hn mt nm qua, TTCK chng kin s ra i ca 15 qu m v 2 qu ETF. Tuy nhin, VFMVN30 sau khi nim yt trn HOSE, th gi chng ch qu gn y b ri xung di mnh gi, thanh khon o ut, khin gii u t nghi ng v tnh hp dn ca qu ETF. Theo cng b ca VFM, gi tr ti sn rng ETF VFMVN30 n ngy 10.12 ch cn hn 191 t ng - gim hn 10 t ng so vi mc 202 t ng gi tr vn huy ng ban u. Theo , mi chng ch qu ch cn 9.458 ng (mnh gi ti thi im pht hnh l 10.000 ng). Trong khi , ETF VFMVN30 thi gian qua mi phin ch giao dch khong vi trm ngn chng ch qu, thm ch nhiu phin ch c vi chc ngn chng ch qu c chuyn nhng. y l t l kh nh so vi tng khi lng hn 20 triu chng ch qu ang nim yt.

Theo quan im ca mt s nh u t, vic mua chng ch qu ETFs t th trng s cp l rt kh vi cc nh u t nh l, do khi pht hnh ETFs c giao dch bng danh mc chng khon c cu m phng theo danh mc ca ch s tham chiu c chp thun, v phi mua theo l ti thiu 100.000 chng ch qu/l... Cc nh u t cho rng khi u t vo qu ETF th phi theo di c iNAV v NAV ca qu, khng n gin nh c phiu bnh thng nn vi nhng ngi cha thnh tho vic u t th phi t t.

Theo nhiu nh phn tch, cng cn c thi gian NT lm quen vi cch giao dch, cm nhn mt mnh - yu ca qu ETF. Ti Vit Nam, khi nim ETF vn cn kh mi m v nh u t cn e ngi khi tip cn. Tuy nhin, t kinh nghim ca nhiu th trng trn th gii, cc chuyn gia cho rng s kh khn ny s dn qua i. iu ny c chng minh qua s lng cc qu ETF, cng nh gi tr vn m cc qu ny huy ng c trong nhng nm gn y tng rt mnh.

Ph Tng Gim c HNX - ng Nguyn Anh Phong - nhn xt, ln sng mi t qu ETF ha hn mang n nhiu la chn c hi cho TTCK Vit Nam. Nhiu chuyn gia nhn nh, ri nh u t s cp nht kin thc v sn phm ny, tr nn quen thuc hn v nhn thy nhng u im ca n nh kh nng phn tn ri ro, tnh minh bch cao, danh mc u t c a dng ha, c ch giao dch linh hot tin ch v chi ph giao dch thp.

Bn cnh , do khng hn ch nh u t ngoi nn nhng c phiu ht room cho khi ngoi, nh u t ngoi c th tng thm t l s hu nh mua chng ch qu ETFs. u im hn na, l c ch hot ng ca qu ETFs h tr giao dch arbitrage (hot ng u c kim li do c s chnh lch gi). y l hnh thc giao dch pht hnh/mua li c trng ca chng ch qu ETF, da trn s chnh lch gia gi th trng CCQ ETF v gi tr ti sn rng (NAV).

Tuy nhin, cc chuyn gia cho rng cc qu cng cn c nhng ng thi nng ng hn na c th gi nhp th trng v thu ht nh u t tham gia tch cc hn.

Excerpt from:
Qu ETF liu c nh k vng?

Related Post

Written by simmons |

December 29th, 2014 at 10:48 pm

Posted in Thai Chi