Zen Wikipedie

Posted: October 4, 2015 at 3:50 am


without comments

Zen (v ntin chan, ve vietnamtin thien, v korejtin sn, v sanskrtu dhjna) je oznaen pro odno mahjnovho buddhismu, vzniklou v 5. stolet v n. Podle tradinho pbhu pinesl zen do ny indick mnich Bdhidharma roku 520, v n zen prosperoval a do doby dynastie Ming (13681643), kdy zaaly vznikat rozdly mezi rznmi kolami buddhismu. Pozdji se zen rozil do dalch zem, zejmna ve 12. a 13. stolet do Japonska. Sem piel zen v podob sekty Rinzai a sekty St. Svou spontnnost a psnost se kola Rinzai stala brzy nboenstvm samuraj a vedla ke kultu vlenka. Pvodn sanskrtsk vraz dhjna (), oznaujc soustedn spovn, byl do ntiny pevzat v podob chan (meditace), z eho se vyvinulo japonsk ten zen.

Stoupenci zenu asto uvdj mnoho odlinost zen-buddhismu od tzv. tradinch kol buddhismu, kter je mon rozdlit na oblast teorie, morlky a praxe. Nsledujc strun shrnut m nejen ukzat zkladn znaky, kter zen odliuj od ostatnch kol, ale i opan stanoviska, kter ukazuj, e tvrzen rozdly nemus bt vdy tak zsadn:

Misti ranho zenu nezanechali dn psemn zznamy, protoe byli proti jakmukoli psemn pedvanmu vdn.

Vyznavai zenu zdrazuj nalezen pravdy skrze probuzen. Nalezen pravdy probh formou meditace (zazen), zpravidla vsed. Vem kolm je spolen pohrdn studiem text. Domnvali se, e Buddhova nauka v intelektulnch spekulacch je nepoznateln a oznaovali kosmologie za nesmysl, kter odvd od probuzen. Podle jejich chpn m kad povahu buddhy a me ji uskutenit meditac a uvaovnm o sob.

Zen, jak se s nm dnes setkvme v japonskch klterech koly Rinzai i koly St, klade velk draz na zazen. Tomuto vcviku je vnovno mnoho hodin denn a velk dleitost se pikld sprvnmu dren tla a sprvnmu dchn. Praktikovat zen znamen provdt za-zen, k emu kola Rinzai pidv jet sanzen periodick nvtvy u roi, pi kterch k pedkld svoje een koanu.

Paralely k poekadlm zenu lze vidt v tantrick psni Sarahy z 10. stolet.

Jestlie je to ji zjevn, k emu meditace? A jestlie je to skryt, m lovk jenom temnotu. Mantry a tantry, meditace a soustedn, to ve je jen zleitost sebeklamu. Nezneiujte kontemplac mylenku, kter je ve sv podstat ist, nbr pebvejte v blahu sebe samch a pestate s tm trpenm. A vidte cokoliv, je to vpedu, vzadu, ve vech deseti smrech. Prv dnes dopuste, aby v mistr uinil konec sebeklamu! Pirozenost nebe je pvodn jasn, ale samm hlednm se pohled zatemn.

Tradin je uvdno tchto 6 nskch patriarch zenu:

en-siou (Shenxiu) (jap.: Din) 605? 706 (est patriarcha chanu podle tzv. severn koly)

Rozdlen kol na severn a jin viz Tribunov stra

Read more here:
Zen Wikipedie

Related Post

Written by simmons |

October 4th, 2015 at 3:50 am

Posted in Zen